1985 Calbee

Cards

  1   Toshio Shinozuka  
  2   Kazuo Yamane  
  3   Nobuyuki Kagawa  
  4   Tomio Tashiro  
  5   Tatsunori Hara  
  6   Masayuki Kakefu  
  7   Takashi Nishimoto  
  8   Yutaka Fukumoto  
  9   Tadashi Matsumoto  
  10   Masataka Nashida  
  11   Kazuyuji Ushijima  
  12   Akinobu Okada  
  13   Mitsuo Sumi  
  14   Daijiro Ohishi  
  15   Akio Saitoh  
  16   Sachio Kinugasa  
  17   Kiyoshi Nakahata  
  18   Noriyoshi Sano  
  19   Hiromi Makihara  
  20   Junichi Kashiwabara  
  21   Takao Obana  
  22   Tatsuo Komatsu  
  23   Kaname Yashiki  
  24   Akinobu Mayumi  
  25   Warren Cromartie  
  26   Koji Yamamoto   Hiroshima Toyo Carp
  27   Kazumasa Kono  
  28   Yujiro Miyako  
  29   Terufumi Kitamura  
  30   Norihiro Komada  
  31   Tsutomu Wakamatsu  
  32   Mitsuo Tatsukawa  
  33   Randy Bass  
  34   Kazuhiro Yamakura  
  35   Osamu Higashio  
  36   Hiromitsu Kadota   Nankai Hawks
  37   Kazuyuki Yamamoto  
  38   Sadaaki Yoshimura  
  39   Yasunori Oshima  
  40   Kiyoyuki Nagashima  
  41   Yukihiko Yamaoki   Hankyu Braves
  42   Shoji Sadaoka  
  43   Takehiko Kobayakawa  
  44   Hiroyuki Matsuzawa  
  45   Kenichi Hirosawa  
  46   Suguru Egawa  
  47   Kazuhiko Endoh  
  48   Masayuki Matsunuma  
  49   Masaru Uno  
  50   Yoshihiko Takahashi  
  51   Suguru Egawa  
  52   Kiyoshi Nakahata  
  53   Toshio Shinozuka  
  54   Shoji Sadaoka  
  55   Mitsuo Sumi  
  56   Takashi Nishimoto  
  57   Kenji Awaguchi  
  58   Kazumasa Kono  
  59   Kazuhiro Yamakura  
  60   Katsuhito Mizuno  
  61   Tatsunori Hara  
  62   Tadashi Matsumoto  
  63   Norihiro Komada  
  64   Sadaaki Yoshimura  
  65   Hiromi Makihara  
  66   Toshio Shinozuka  
  67   Tatsunori Hara  
  68   Suguru Egawa  
  69   Kiyoshi Nakahata  
  70   Warren Cromartie  
  71   Hiromitsu Ochiai  
  72   Michio Arito  
  73   Daijiro Ohishi  
  74   Kazuhiko Endoh  
  75   Yasushi Tao  
  76   Ken Hirano  
  77   Kazuhiko Ushijima  
  78   Ken Macha  
  79   Masaru Uno  
  80   Yasunori Oshima  
  81   Kenichi Yazawa  
  82   Takayoshi Nakao  
  83   Masaru Uno  
  84   Yujiro Miyako  
  85   Kazuhiko Ushijima  
  86   Tatsuo Komatsu  
  87   Genji Kaku  
  88   Yasuharu Fujio  
  89   Noriyoshi Sano  
  90   Kazuhiko Kudoh  
  91   Terufumi Kitamura  
  92   Randy Bass  
  93   Akinobu Mayumi  
  94   Masayuki Kakefu  
  95   Akinobu Okada  
  96   Kazuyuki Yamamoto  
  97   Chikafusa Ikeda  
  98   Katsuo Hirata  
  99   Chikafusa Ikeda  
  100   Masayuki Kakefu  

Page:

Images added:

1.5%

1% Complete

Your Collection

You have 0 of these cards in your collection.

See any inaccuracies?

Click here to let us know


  

Copyright © 2020 The Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.