1982 Calbee

Cards


  1   Suguru Egawa  
  2   Takashi Nishimoto  
  3   Koichi Tabuchi  
  4   Sadaharu Oh  
  5   Hiromitsu Kadota  
  6   Akinobu Okada  
  7   Yutaka Enatsu  
  8   Shigekazu Mori  
  9   Taira Fujita  
  10   Katsuo Osugi  
  11   Akinobu Okada  
  12   Daisuke Yamashita  
  13   Kazumasa Kono  
  14   Hiromu Matsuoka  
  15   Kenichi Yazawa  
  16   Tatsuo Komatsu  
  17   Sadaharu Oh  
  18   Takashi Imoto  
  19   Shigeru Kobayashi  
  20   Hiromichi Ishige  
  21   Takashi Nishimoto  
  22   Masayuki Kakefu  
  23   Shoji Sadaoka  
  24   Kazuhiko Endoh  
  25   Akinobu Mayumi  
  26   Toshio Shinozuka  
  27   Senichi Hoshino  
  28   Koji Yamamoto   Hiroshima Toyo Carp
  29   Kazuhiko Migata  
  30   Yoshiharu Wakana  
  31   Kiyoshi Nakahata  
  32   Manabu Kitabeppu  
  33   Masayuki Matsunuma  
  34   Tsunemi Tsuda  
  35   Hisashi Yamada  
  36   Mitsuo Sumi  
  37   Masataka Nashida  
  38   Minoru Aoki  
  39   Kazuhiro Yamakura  
  40   Suguru Egawa  
  41   Yasushi Tao  
  42   Hirohisa Matsunuma  
  43   Tomio Tashiro  
  44   Kojiro Ikegaya  
  45   Sachio Kinugasa  
  46   Yutaka Fukumoto  
  47   Suguru Egawa  
  48   Mitsuyasu Hirano  
  49   Tsutomu Wakamatsu  
  50   Hiroyuki Yamazaki  
  51   Tatsunori Hara  
  52   Suguru Egawa  
  53   Nobuyuki Kagawa  
  54   Masayuki Kakefu  
  55   Hiroaki Fukushi  
  56   Tomio Tashiro  
  57   Takashi Nishimoto  
  58   Daisuke Yamashita  
  59   Shoji Sadaoka  
  60   Masayuki Matsunuma  
  61   Kojiro Ikegaya  
  62   Koichi Tabuchi  
  63   Kazumasa Kono  
  64   Kazuhiko Endoh  
  65   Kazuo Yamane  
  66   Fujio Sumi  
  67   Sadaharu Oh  
  68   Hiromu Matsuoka  
  69   Akinobu Mayumi  
  70   Hisashi Yamada  
  71   Shinichiro Ihara  
  72   Hiromitsu Kadota  
  73   Kenichi Yazawa  
  74   Toshio Shinozuka  
  75   Mitsuo Sumi  
  76   Sachio Kinugasa  
  77   Akinobu Mayumi  
  78   Sadaharu Oh  
  79   Senichi Hoshino  
  80   Masataka Nashida  
  81   Yutaka Fukumoto  
  82   Kazuyuki Yamamoto  
  83   Takamasa Suzuki  
  84   Koji Yamamoto  
  85   Kazuhiro Yamakura  
  86   Tsutomu Wakamatsu  
  87   Shigekazu Mori  
  88   Shigeru Kobayashi  
  89   Yasunori Oshima  
  90   Suguru Egawa  
  91   Yoshihiko Takahashi  
  92   Tatsunori Hara  
  93   Hiromichi Ishige  
  94   Yoshiharu Wakana  
  95   Yasushi Tao  
  96   Tadashi Matsumoto  
  97   Katsuo Osugi  
  98   Takashi Nishimoto  
  99   Kiyoshi Nakahata  
  100   Hirohisa Matsunuma  
Page:

Images added:

0.5%

1% Complete

Your Collection

You have 0 of these cards in your collection.
  

Copyright © 2019 The Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.